तपाइले [*] मार्क देखियको फर्म अनिबार्य fill-up गर्नु पर्ने छ| फर्म fill-up गरेपछी मूल्य सुची देख्न सक्नु हुनेछ | सो पश्चात Submit buttion click गरेपछि Next page मा Detail fare price संगै Pay Now Buttion देख्न सक्नु हुन्छ | Pay Now buttion click संगै Direct esewa login गरेपछि payment success देख्न सकिन्छ |


Note-: प्रत्येक product को Right side मा दिइयको निर्देशन अनुरुप शर्त हरु लागु हुनेछन |